शिर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, २०७९
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७९
दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८
सुदूपश्चिम प्रदेशको पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७.
सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७.
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७७
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७