1. प्रदेश सूचना तथ्याङ्क प्रणाली (Province Information Data System) को विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 2. कार्यालयको वेवसाइट अध्यावधिक गर्नुका साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।
 3. कार्यालयको विभिन्न शाखा र महाशाखाहरुलाई इन्टरनेट, सफ्टवेयर र एन्टिभाइरस आदिको व्यवस्थापन गर्ने ।
 4. कार्यालयको तर्फवाट जारी गर्नुपर्ने प्रेस सूचना, विज्ञप्ति, समाचार आदि प्रकाशन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने
 5. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनद्वारा उल्लेख गरिएको सूचनाहरु नियमित प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।
 6. प्रदेशस्तरमा  विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा प्रणालीको विकास एवं सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 7. कार्यालयमा सूचना प्रविधि (Information Technology ) सम्बन्धी उपकरणहरुको संचालन तथा मर्मतसम्भार, सुरक्षा र गुणस्तर कायम गर्ने ।
 8. राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट औल्याईएका सूचना सम्बद्व विषयहरु फर्छयौटको व्यवस्था मिलाउने ।
 9. यस कार्यालयको सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने ।
 10. सूचनाको सहज पहुँच गराउन प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई समन्वय, सहजीकरण गर्ने ।
 11. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 206५ को पालना गर्ने गराउने र सूचनासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।
 12. शाखासंग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।