शीर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्सट्रेट्रिसियन एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट (अधिकृतस्तर एघारौं), स्वास्थ्य सेवा, अब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. १२/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना १२.pdf ८०/८१
प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन(अधिकृतस्तर एघारौं), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन/जनरल मेडिसिल, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ११/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना ११.pdf ८०/८१
प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट(अधिकृतस्तर एघारौं), स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. १०/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना १०.pdf ८०/८१
निर्देशक/प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन/प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन(अधिकृतस्तर एघारौं), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी/हेल्थ इन्स्पेक्शन/सर्जरी/पेडियाट्रिक्स, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ८,९, १३ र १४/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना ८,९ , १३ र १४.pdf ८०/८१
निर्देशक(अधिकृतस्तर एघारौं), स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ एडमिनिष्ट्रेशन, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ७/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना ७.pdf ८०/८१
निर्देशक(अधिकृतस्तर एघारौं), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ६/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना ६.pdf ८०/८१
प्रमुख(अधिकृतस्तर एघारौं), कृषि सेवा, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ३/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।१२।०५ बढुवा सूचना ३.pdf ८०/८१
निर्देशक(अधिकृतस्तर एघारौं), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइवे/जनरल समूह, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. १/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।११।२० बढुवा सूचना 1-080.81_0.pdf ८०/८१
निर्देशक(अधिकृतस्तर एघारौं), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ५/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।११।१७) बढुवा सूचना 5-080.81_0.pdf ८०/८१
निर्देशक(अधिकृतस्तर एघारौं), कृषि सेवा, भेटेरीनरी/ला.पो. एण्ड डे.डे./मत्स्य समूह, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. ४/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।११।१६ बढुवा सूचना 4-080.81_0.pdf ८०/८१
प्रदेश वन निर्देशक (अधिकृतस्तर एघारौं), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, जेष्ठता र का.स.मु.को आधारमा (बढुवा सूचना नं. २/२०८०-८१, निर्णय मिति २०८०।११।१५ बढुवा सूचना 2-080.81_0.pdf ८०/८१
Displaying 1 - 11 of 11