कर्मचारीको फोटो पद नाम थर मोबाइल/फोन न‍ं. कार्यरत शाखा/महाशाखा इमेल
डा. हरि प्रसाद लम्साल प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्साल 9858404444 principle7secretary@gmail.com
शिवराम पोखरेल सचिव (प्रशासन) शिवराम पोखरेल प्रशासन तथा बैठक महाशाखा pokharelsr123@gmail.com
वेदप्रसाद भण्डारी सचिव (प्रशासन) वेदप्रसाद भण्डारी शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा atharba.bhandary@gmail.com
लिलाधर सुवेदी सचिव (कानून) लिलाधर सुवेदी कानून तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा liladharsubedikamal@gmail.com
नवराज ओझा उपसचिव नवराज ओझा 9858477872 प्रशासन तथा बैठक शाखा ojhanavraj@gmail.com
विष्णु दत्त अवस्थी उपसचिव (कानून) विष्णु दत्त अवस्थी (हाल अध्ययन विदामा रहेको । ) कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
जगदीश जोशी शाखा अधिकृत (सातौं तह) जगदीश जोशी 9848236384 प्रशासन तथा बैठक शाखा jagadishjoshi81@gmail.com
लक्ष्मण शाह शाखा अधिकृत (सातौं तह) लक्ष्मण शाह (हाल निलम्बनमा रहेको)
शाखा अधिकृत (सातौं तह) तिर्थराज ओझा 9865682287 मानव अधिकार तथा संबैधानिक मामिला शाखा tirtharajojha6@gmail.com
शाखा अधिकृत (सातौं तह) गंगाराम सापकोटा 9848542453 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा gangaram33sapkota@gmail.com
यज्ञराज लेखक लेखा अधिकृत (सातौं तह) यज्ञराज लेखक 9849652203 आर्थिक तथा प्रशासन शाखा yr.lekhak@gmail.com
चन्द्रकान्त पाण्डेय अधिकृत (छैठौं तह) चन्द्रकान्त पाण्डेय 9769555628 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा pandeychandrakant96@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) भागीराम चौधरी 9868775180 प्रशासन तथा बैठक शाखा vageekooshmee@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) सन्तोषी जोशी 9848406015 प्रशासन तथा बैठक शाखा santoshikatel95@gmail.com
ठाकुर राम चौधरी अधिकृत (छैठौं तह) ठाकुर राम चौधरी 9848548500 योजना आनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा chaudharythakurram45@gmail.com
यज्ञ नारायण श्रेष्ठ अधिकृत (छैठौं तह) यज्ञ नारायण श्रेष्ठ 9848488500 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा yagyanarayanshrestha@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) मिन बहादुर पनाडी 9851167605 प्रशासन तथा बैठक शाखा minpanadi07@gmail.com
गणेश प्रसाद भट्ट सहायक (पाँचौं तह) गणेश प्रसाद भट्ट 9865609090 प्रशासन तथा बैठक शाखा bhattaganesh9865@gmail.com
सहायक (पाँचौं तह) गोविन्द राज जोशी प्रशासन तथा बैठक शाखा
निर्मला खनाल कम्प्यूटर अपरेटर (पाँचौं तह) निर्मला खनाल 9848451119 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा khanalnirmala26@gmail.com