शिर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
हेलो सिएम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८
प्रदेश निजामती कर्मचारीको आन्तरिक भ्रमण (कार्यक्रम सञ्चालन ) निर्देशिका, २०७७
आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2081/82
कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६