1. वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको संयोजन गर्ने ।
 2. अन्य शाखाहरुसंगको समन्वयमा कार्यालयको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 3. बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने ।
 4. बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 5. नीति, योजना, आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचक, फाराम मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
 6. प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
 7. कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमि कमजोरीहरू एवं समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने ।
 8. बजेट तथा कार्यक्रमको आवधिक प्रगति समीक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
 9. दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
 10. स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान/संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 11. अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने ।
 12. शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने