1. प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने ।
 2. कार्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने
 3. योजना अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, ढाँचा निर्माण र अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यहरुको सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
 4. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन र प्रशासन सुधार सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्ने,गराउने ।
 5. प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सेवा वितरणको मापदण्ड निर्धारण तथा सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण गर्ने,गराउने ।
 6. स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने,  गराउने
 7. शासकीय सुधार र शान्ति सुरक्षाका विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
 8. प्रदेशको आर्थिक नीति विश्लेषण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरुको अध्ययन विश्लेषण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,गराउने ।
 9. अन्तर प्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् सम्बन्धी कार्यहरुमा समन्वय गर्ने ।
 10. प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहहरुसँग नीति निर्माण, विकास निर्माण र अन्य आवश्यक पर्ने विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
 11. प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरुको अध्ययन, विश्लेषण तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
 12. प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको मासिक, चौमासिक, अर्द्धबार्षिक, बार्षिक प्रगति समिक्षाको लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने
 13. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
 14. प्रदेशको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण र सो सम्बन्धी अन्य कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, गराउने ।
 15. तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।