1. प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धनका सम्वन्धमा यस कार्यालयको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने ।
  2. शासकीय सुधार तथा शान्ति सुरक्षासंग सम्वद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट सम्पादित कार्यको सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्ने ।
  3. अनियमितता, अख्तियार दुरूपयोग, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिउपर गरिने अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको लागि सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्ने ।
  4. प्रदेशको शासकीय सुधार, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने ।
  5. शासकीय सुधार सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको मुल्याङ्कन, प्रगति समीक्षा सहित गरी परिमार्जन तथा सुधारको लागि सिफारिस गर्ने ।
  6. सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064 तथा नियमावली, 2065 र सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन, 2075 बमोजिमका सुशासन प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने ।
  7. हेलो सि.एम. (Hello CM) कार्यक्रमसंग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने ।
  8. कार्यालयमा प्राप्त सुशासनसँग सम्बन्धित गुनासो एवं उजुरीहरु संकलन, गुनासाहरुको प्राथमिकता वर्गीकरण गरी आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित निकायमा पठाउने साथै गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।
  9.  सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएका गुनासा एवं उजुरी उपर भएको प्रगतिको अनुगमन गर्ने र माथिल्लो तहमा प्रगति पेश गर्ने ।
  10. शासकीय सुधार एवं सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सन्दर्भमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गर्ने ।
  11. शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने