प्रदेश तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामसम्बन्धी परिपत्र २०७९/०८०
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी परिपत्र २०७९/०८०
प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ (दोस्रो स‍‍ंशोधन सहित)
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2081/82
आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६
प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदका सदश्यहरुको आचारसंहिता, २०७४
सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सार्वजनिक निकायकाे बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५