कर्मचारीको फोटो पद नाम थर मोबाइल/फोन न‍ं. कार्यरत शाखा/महाशाखा इमेल
डा. हरि प्रसाद लम्साल का.मु. प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्साल 9858404444 principle7secretary@gmail.com
गंगा बहादुर खरेल सचिव (कानून) गंगा बहादुर खरेल कानून तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा gangabdrkharel@gmail.com
नवराज ओझा उपसचिव नवराज ओझा 9858477872 प्रशासन तथा बैठक शाखा ojhanavraj@gmail.com
कृष्ण प्रसाद नेपाल उपसचिव (कानून) कृष्ण प्रसाद नेपाल कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा kbssnepal@gmail.com
जगदीश जोशी शाखा अधिकृत (सातौं तह) जगदीश जोशी 9848236384 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा jagadishjoshi81@gmail.com
शाखा अधिकृत (सातौं तह) शेखर कुमार रोकाया 9849107879 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा shekhar.rokaya@gmail.com
नारायण प्रसाद शर्मा शाखा अधिकृत (सातौं तह) नारायण प्रसाद शर्मा 9848420396 माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय
लक्ष्मण शाह शाखा अधिकृत (सातौं तह) लक्ष्मण शाह
शाखा अधिकृत (सातौं तह) तिर्थराज ओझा 9865682287 मानव अधिकार तथा संबैधानिक मामिला शाखा tirtharajojha6@gmail.com
शाखा अधिकृत (सातौं तह) गंगाराम सापकोटा 9848542453 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा
यज्ञराज लेखक लेखा अधिकृत (सातौं तह) यज्ञराज लेखक 9849652203 आर्थिक तथा प्रशासन शाखा yr.lekhak@gmail.com
चन्द्रकान्त पाण्डेय अधिकृत (छैठौं तह) चन्द्रकान्त पाण्डेय 9769555628 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा pandeychandrakant96@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) भागीराम चौधरी 9868775180 प्रशासन तथा बैठक शाखा
सन्तोषी जोशी कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) सन्तोषी जोशी 9848406015 प्रशासन तथा बैठक शाखा santoshikatel95@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) मिन बहादुर पनाडी 9851167605 प्रशासन तथा बैठक शाखा
ठाकुर राम चौधरी अधिकृत (छैठौं तह) ठाकुर राम चौधरी 9848548500 योजना आनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा chaudharythakurram45@gmail.com
यज्ञ नारायण श्रेष्ठ अधिकृत (छैठौं तह) यज्ञ नारायण श्रेष्ठ 9848488500 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा yagyanarayanshrestha@gmail.com
गणेश प्रसाद भट्ट सहायक (पाँचौं तह) गणेश प्रसाद भट्ट 9865609090 प्रशासन तथा बैठक शाखा bhattaganesh9865@gmail.com
सहायक (पाँचौं तह) गोविन्द राज जोशी प्रशासन तथा बैठक शाखा
निर्मला खनाल कम्प्यूटर अपरेटर (पाँचौं तह) निर्मला खनाल 9848451119 कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा khanalnirmala26@gmail.com