शीर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
२०८० भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुनुभएका निजामती कर्मचारीहरुको नामावली
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तर चौथो पाँचौँ तहका कर्मचारीहरुको ३५ दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा
मिति २०८०।०४।३२ को निर्णयानुसार सरुवा भएका ८ तह र सो भन्दा मुनीका कर्मचारीहरुको विवरण
मिति २०८०।०४।३१ को निर्णयानुसार सरुवा भएका ९।१० तहका कर्मचारीहरुको विवरण
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
सहायकस्तर चौँथो तथा पाँचौ तहका कर्मचारीहरुको लागि ३० दिने सेवाकालीन प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आ.व. २०७९।०८० को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र
शोक वक्तव्य
शोक वक्तव्य
खेल प्रशिक्षक रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना