शिर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ (दोस्रो स‍‍ंशोधन सहित)
प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७
प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७६ तेस्रो संशोधन
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2081/82
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ग.आ., २०७६ दोस्रो संशोधन सहित
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७६ पहिलो संशोधन सहित मिलाइएको
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, 2075
आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७