शिर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ चौँथो संशोधन सहित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद नियमावली, २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी नियमावली‚ २०७६
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
प्रदेश नम्बर ७ प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४