मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्मचारी विवरण :

फोटो पद नाम फोन इमेल
principal sec प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी subediramkrishna83@gmail.com
admin सचिव (प्रशासन) डा. कमल प्रसाद पोख्रेल pokhrelk@gmail.com
security las सचिव (कानून) किशोर कुमार चौधरी kishor.sunsari@gmail.com
रामदत्त पाण्डेय उपसचिव रामदत्त पाण्डेय 9858488019
लेखा अधिकृत बलदेव कपाडी 9858477073
जगदीश जोशी शाखा अधिकृत जगदीश जोशी 9848236384 jagadishjoshi81@gmail.com
शाखा अधिकृत शेखर कुमार रोकाया
शाखा अधिकृत तिर्थराज ओझा 9865681287 tirtharajojha6@gmail.com
शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाह 9841033146 narengshah10@gmail.com
शाखा अधिकृत अमृता भट्टराई ९८४७३१२३५३ amritabhattarai077@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत छैठौँ तह भागीराम चौधरी 9868775180
अधिकृतस्तर छैठौं तह कृष्ण राज जोशी 9848479263
कम्प्युटर अधिकृत छैठौँ तह सन्तोष कुमारी जोशी 9848406015
सहायकस्तर पाँचौं तह कृष्ण दत्त भट्ट 9848540701
गणेश प्रसाद भट्ट सहायकस्तर पाँचौं तह गणेश प्रसाद भट्ट 9865609090 bhattaganesh9865@gmail.com
बालाराम भाट सहायकस्तर पाँचौं तह बालाराम भाट 9848678416 basantanjan24@gmail.com
निर्मला खनाल कम्प्यूटर अपरेटर निर्मला खनाल 9848451119 khanalnirmala26@gmail.com
सहायकस्तर पाँचौं तह सन्तोष ढुङ्गाना 9860625411 dhunganasantosh2050@gmail.com
सहायकस्तर पाँचौं तह देव प्रसाद उपाध्याय 9865813976 devup2076@gmail.com
सहायकस्तर पाँचौं तह सत्य कुमारी जोशी 9841829473 satya.joshi1@gmail.com