कर्मचारीको फोटो पद नाम थर मोबाइल न‍ं. कार्यरत शाखा/महाशाखा इमेल
ढुण्डी प्रसाद निरौला सचिव (प्रशासन) ढुण्डी प्रसाद निरौला 9851254577 बैठक तथा प्रशासन महाशाखा nirauladp@yahoo.com
गंगा बहादुर खरेल सचिव (कानून) गंगा बहादुर खरेल कानून तथा संबैधानिक मामिलामा महाशाखा gangabdrkharel@gmail.com
नवराज ओझा उपसचिव नवराज ओझा 9858477872 बैठक तथा प्रशासन महाशाखा ojhanavraj@gmail.com
कृष्ण प्रसाद नेपाल उपसचिव (कानून) कृष्ण प्रसाद नेपाल 9849188944 कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा kbssnepal@gmail.com
बल्देव कपाडी लेखा अधिकृत (सातौं तह) बलदेव कपाडी 9858477073 आर्थिक तथा पूर्वधार शाखा bdkapadi@gmail.com
जगदीश जोशी शाखा अधिकृत (सातौं तह) जगदीश जोशी 9848236384 प्रशासन तथा बैठक शाखा jagadishjoshi81@gmail.com
शाखा अधिकृत (सातौं तह) शेखर कुमार रोकाया प्रशासन तथा बैठक शाखा
शाखा अधिकृत (सातौं तह) अमृता भट्टराई ९८४७३१२३५३ शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा amritabhattarai077@gmail.com
शाखा अधिकृत (सातौं तह) तिर्थराज ओझा 9865681287 मानव अधिकार तथा संबैधानिक मामिला शाखा tirtharajojha6@gmail.com
शाखा अधिकृत (सातौं तह) नरेन्द्र शाह 9841033146 योजना आनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा narengshah10@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) भागीराम चौधरी 9868775180 प्रशासन तथा बैठक शाखा
कृष्ण राज जोशी अधिकृत (छैठौं तह) कृष्ण राज जोशी 9848479263 माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय
कम्प्युटर अधिकृत (छैठौँ तह) सन्तोष कुमारी जोशी 9848406015 कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा santoshikatel95@gmail.com
सहायक (पाँचौं तह) कृष्ण दत्त भट्ट 9848540701 प्रशासन तथा बैठक शाखा
गणेश प्रसाद भट्ट सहायक (पाँचौं तह) गणेश प्रसाद भट्ट 9865609090 प्रशासन तथा बैठक शाखा bhattaganesh9865@gmail.com
बालाराम भाट सहायक (पाँचौं तह) बालाराम भाट 9848678416 प्रशासन तथा बैठक शाखा basantanjan24@gmail.com
निर्मला खनाल कम्प्यूटर अपरेटर (पाँचौं तह) निर्मला खनाल 9848451119 बैठक तथा प्रशासन महाशाखा khanalnirmala26@gmail.com
देव प्रसाद उपाध्याय सहायक (पाँचौं तह) देव प्रसाद उपाध्याय 9865813976 प्रशासन तथा बैठक शाखा devup2076@gmail.com
सहायक (पाँचौं तह) सत्य कुमारी जोशी 9841829473 प्रशासन तथा बैठक शाखा satyajoshi555@gmail.com
टंक बहादुर धामी सह लेखापाल टंक बहादुर धामी 9858488301 आर्थिक तथा पूर्वधार शाखा dhamitank22@gmail.com