यस कार्यालयबाट तर्जुमा भइरहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा कुनै राय परामर्श भए यस कार्यालयको इमेल ठेगाना : cabinetsecretariat7@gmail.com ‌मा पठाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ । विधेयकको मस्यौदा यसै सूचनामा संलग्न गरिएको छ ।