माननीय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा २(ख) बमोजजम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौत्रिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय पठान सिंह बोहरालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गररएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

 

- सहायक प्रवक्ता 

मिति- 2077/09/14