अनिवार्य अवकाश/राजीनामा गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागज पत्र