प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा राजपत्र