सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व.२०७६/०७७ का लागि प्रदेश सभा समक्ष २०७६।०२।१९ मा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम