सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सार्वजनिक निकायकाे बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५