मन्त्रिपरिषद्का निर्णय :

शिर्षक आर्थिक वर्ष डकुमेन्ट/डाउनलोड
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ९६।२०७७।०९।१३ ७७/७८
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ९५।२०७७।०८।३० ७७/७८
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ८९।२०७७।०६।०२ ७७/७८
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ८८।२०७७।०५।२८ ७७/७८
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ८७।२०७६।०५।२२ ७६/७७
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ८६।२०७७।०५।०४ ७७/७८
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या ४०।२०७५।१२।०३ ७५/७६
मन्‍त्रिपरिषद वैठक संख्या १८।२०७५।०४।२० ७५/७६
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या २५।२०७५।०६।०५ ७५/७६
मन्‍त्रिपरिषद् वैठक संख्या २४।२०७५।०५।२८ ७५/७६