शिर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको ऐन, २०७५
छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति, २०७६
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५
विनियाेजन ऐन, २०७५
स्थानीय तहलाइ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्वन्धी ऐन,२०७५
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वनधी ऐन,२०७५
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी ऐन,2075