organogram

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरबन्दी तेरिज

क्र.स.

पद

सेवा

समूह

श्रेणी/तह

दरवन्दी

प्रमुख सचिव

प्रशासन 

 

रा.प. विशिष्ट

सचिव

प्रशासन

 

रा.प.प्रथम

सचिव

न्याय

कानून

रा.प.प्रथम

उपसचिव

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प.द्वितीय

उपसचिव

न्याय

कानून

रा.प.द्वितीय

शाखा अधिकृत

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प. तृतीय

लेखा अधिकृत

प्रशासन

लेखा

रा.प. तृतीय

कम्प्युटर अधिकृत

विविध

 

रा.प. तृतीय

नायव सुब्बा

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प.अन.प्रथम

१२

१०

कम्प्युटर अपरेटर

विविध

 

रा.प.अन.प्रथम

११

सह लेखापाल

प्रशासन

लेखा

रा.प.अन. द्वितीय

१२

हलुका सवारी चालक

 

 

श्रेणीविहीन

१३

कार्यलय सहयोगी

 

 

श्रेणीविहीन

 

जम्मा

 

 

 

५२